Republika Hrvatska

U Republici Hrvatskoj po pitanju izravnog ili neizravnog utjecaja na proizvodnju i preradu mlijeka mogu se smatrati bitnima slijedeći zakonski propisi iz područja poljoprivrede, poljoprivredne politike, hrane te veterinarstva :

 • Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18).
 • Zakon o hrani (NN 81/1314/1430/15115/18).
 • Zakon o o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (NN 117/17).
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18).
 • Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN 56/13, 14/14, 56/16 i 32/19).
 • Zakon o veterinarstvu (NN 82/13148/13115/18).
 • Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17 i 32/19).
 • Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/1832/19). 
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18115/1898/19).
 • Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/1341/14107/14).
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14).
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 126/19).
 • Zakon o uzgoju domaćih životinja (NN 115/18).
 • Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/1314/1456/1532/19).

 • Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (NN 39/13, 114/18).

 • Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18).

 • Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (NN 61/18).

 • Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori (NN 51/15).