Poziv na dostavu potraživanja

Na temelju Rješenja Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba od 28 9. 2021., kl.: UP/I-230-02/21-03/105, pokrenut je postupak likvidacije Udruge hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka CroMilk – u likvidaciji, sa sjedištem u Zagrebu, Slavenskog 1/II, OIB: 71592090718. Sukladno odredbama čl. 49. stavka 2. Zakona o udrugama, imenovani likvidator Dalibor Janda, upućuje

poziv vjerovnicima

da prijave svoje tražbine s pripadajućim dokazima odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od objave poziva. Prijave se podnose na adresu: Dalibor Janda, Naselje kralja Zvonimira 2/1, 43 000 Bjelovar